เครื่องเบาะกระดาษ

เครื่องเบาะกระดาษ

กระดาษคราฟท์อัดทําให้การทํางานของบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้น

เครื่องเบาะกระดาษคราฟท์

เครื่องเบาะกระดาษคราฟท์ทํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยกระดาษรองนั่งสีน้ําตาล cu กระดาษ

การขยายเครื่องเบาะกระดาษ

การขยายเครื่องเบาะกระดาษทําให้กระดาษเป็นรูปร่างสุทธิสําหรับวัสดุป้องกัน ฮอน